*Lees deze disclaimer zorgvuldig voordat u gebruik maakt van de Website*

 

Het gebruik van de Website (link) gaat hand in hand met verschillende rechten en plichten. U kan deze terugvinden in onze Algemene Voorwaarden, in ons Privacy beleid en in deze Disclaimer.

 

1. Vooraf

1.1  De Website is eigendom van en beheerd door BIONOVA nv, met maatschappelijke zetel te Kruisstraat 59A,  9930 Zomergem en ingeschreven in de K.B.O. onder nummer BE 0458.509.397 .

1.2  Deze Disclaimer bepaalt de rechten en plichten van de Gebruiker bij het bezoek en/of gebruik van de Website en alle verbonden toepassingen, software en services.

1.3  De Gebruiker wordt geacht de Disclaimer aanvaard te hebben door het bezoek en/of gebruik van de Website. Indien de Gebruiker deze Disclaimer niet aanvaardt, verzoeken wij de Gebruiker om de Website niet verder te bezoeken en/of te gebruiken.

1.4  Wij behouden ons het recht voor om deze Disclaimer op elk moment te wijzigen indien dit noodzakelijk is naar aanleiding van een wijziging aan het gebruik of de Website zelf. De Gebruiker wordt aangeraden de Disclaimer regelmatig opnieuw te raadplegen.

 

2. Definities

2.1 De hierna vermelde begrippen, dienen in de Disclaimer als volgt te worden verstaan:

-        Website: onze webshop te raadplegen door te klikken op voorgaande link.

-        Disclaimer: de voorwaarden opgenomen in dit document.

-        Gebruiker: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met de Website bezoekt en eventueel gebruiker van deze Website.

-        Algemene Voorwaarden: link

-        Privacy beleid : link

-        Intellectuele eigendom: auteursrechten, modellen en tekeningen, octrooien, merken, databankrechten en naburige rechten eigendom van VINEX BV of            één van onze moeder/dochterondernemingen.

 

3. Inhoud,gebruik en veiligheid3   

3.1  Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van de Website te wijzingen, aan te vullen of te verwijderen, alsook het aangeboden assortiment van producten te wijzigen. 

3.2  Wij leveren grote inspanningen om de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en actueel te houden. De informatie op de verpakking van een product is altijd slechts leidend.

3.3  Wij kunnen geen garantie bieden dat de informatie op onze Website geen fouten bevat. Indien u fouten zou vaststellen of een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van een derde partij, verzoeken wij u om deze te melden via (mail).

3.4  De prijzen of informatie over producten op de Website zijn onder voorbehoud van programmeer- en typfouten.

3.5  De Gebruiker moet zich onthouden van handelingen die schadelijk kunnen zijn voor de goede werking en veiligheid van de Website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor een verkeerd gebruik van onze Website door de Gebruiker indien hierdoor schade aan derden zou ontstaan.

3.6  De Website wordt gebruikt op eigen risico. De Gebruiker moet zich steeds onthouden van handelingen die een schadelijke impact kunnen hebben op de goede werking en veiligheid van onze Website. De Website mag daarom niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

3.7  Het is niet toegelaten om onze Website te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programma’s zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots (en iedere andere recente techniek). Dit geldt eveneens voor de verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven.

3.8  Het gebruik van onze Website door minderjarigen zonder ouderlijk toezicht of door niet bevoegde/gemachtigde personen is verboden.

3.9  Indien de Website gebruik maakt van cookies vindt u hierover meer informatie terug in ons cookiebeleid en banner. Het gebruik van functionele cookies kan u niet uitsluiten.

3.10 Wij trachten naar ons best vermogen de veiligheid van onze Website te garanderen door het nemen van alle maatregelen die redelijk verwacht mogen worden. In het geval van een cyberattack op onze Website, zullen wij alle wettelijke middelen gebruiken om de integriteit van de Website en onze Gebruikers te beschermen. 

4. Verstrekte informatie

4.1  De informatie die door de Gebruiker wordt ingediend via de Website voor de aankoop van producten is onderworpen aan onze Disclaimer, onze Algemene verkoopsvoorwaarden en ons Privacy beleid.

4.2  De door de Gebruiker verstrekte informatie is correct en volledig en de Gebruiker zal de informatie bijwerken indien nodig.

4.3  Indien deze informatie persoonsgegevens bevat, verwijzen wij verder naar ons Privacybeleid.

 5. Intellectuele eigendom

5.1  De inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet exclusief, alle functies, materialen, teksten, logo’s, software, gegevens, afbeeldingen en merken worden gekwalificeerd als intellectuele eigendomsrechten. Alle auteursrechten, merken, octrooien en handelsgeheimen zijn onze exclusieve eigendom en van de aan ons verbonden bedrijven. De Intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd overeenkomstig het Belgisch recht of buitenlands recht afhankelijk van de plaats van registratie of ontstaan van de Intellectuele eigendom. Elk Intellectueel eigendomsrecht is hoe dan ook beschermd overeenkomstig de internationale verdragen.

5.2  De Intellectuele eigendomsrechten mogen enkel gebruikt worden zoals toegestaan onder deze Disclaimer en ons Privacybeleid. Er wordt u enkel een beperkte licentie verleend voor de toegang tot en het gebruik van onze Website voor bestellingdoeleinden. Er worden geen rechten, aanspraken of belangen overgedragen.

5.3  De Intellectuele eigendomsrechten mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd, gedownload, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, gereproduceerd, verkocht of enigszins gebruikt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. De Gebruiker mag de beveiligingsfuncties die bovenstaande overtredingen voorkomen of beperken, niet omzeilen, uitschakelen of verstoren.

5.4  Het is steeds toegestaan om een kopie te maken van uw winkelwagen en/of bestellingbevestiging zodat u een overzicht van uw bestelling privé kan bewaren. Deze kopie mag enkel voor persoonlijk gebruik bijgehouden worden.

5.5  Wij kunnen u uitnodigen om uw beoordeling mee te delen en hierbij kan u de mogelijkheid worden geboden om inhoud en materiaal te publiceren, verspreiden of verzenden. De bijdragen die u naar ons bedrijf stuurt, zullen worden behandeld als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en kunnen vrij gedeeld worden met derden. 

6. Hyperlinks

6.1  De Website kan hyperlinks, downloads of andere mechanismes bevatten die doorverwijzen naar elektronische portalen, websites of links van derden. Dit betekent niet dat er een verband is met onze Website, noch dat wij de inhoud daarvan hebben aanvaard.

6.2  Deze inhoud staat niet onder onze controle. Deze links, downloads of mechanismes van derden worden geopend op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor de inhoud, veiligheid of het privacy- en cookiebeleid van de webpagina waarnaar de hyperlink, downloads of andere mechanisme verwijzen.

6.3  De creatie van hyperlinks naar onze Website dienen vooraf door ons goedgekeurd te worden. 

7. Aansprakelijkheid

7.1  Indien wij onze aansprakelijkheid op een of andere wijze in deze disclaimer uitsluiten, is dit steeds gebeurd met uitzondering van lichamelijk schade, zware of opzettelijke fouten van onszelf, onze werknemers of vertegenwoordigers.

7.2  Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die te wijten zou zijn aan het gebruik van de Website, het verstrekken van foutieve informatie, verliezen of  de beschadiging van gegevens op het toestel of het toestel van de Gebruiker.

7.3  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij een Gebruiker door het verkeerd gebruik door een Gebruiker of derde van onze website. In ieder geval dient de schadeveroorzakende gebruiker of de derde ons volledig te vrijwaren voor iedere schadeclaim die volgt.

7.4  Wij zijn niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, wettigheid, volledigheid of kwaliteit van de inhoud van externe Website, links of content waarnaar wordt gelinkt of van andere elektronische communicatieportalen die niet onder onze feitelijke controle staat. Wij raden Gebruikers aan de gebruiksvoorwaarden en privacy policy van de website van een derden te raadplegen voor meer informatie.

7.5  Wij garanderen niet dat de Website ten alle tijden ononderbroken beschikbaar is en kunnen niet aansprakelijk gehouden worden in het geval van niet-beschikbaarheid of slechte werking van de Website. 

8. Klachten

8.1  De Disclaimer wordt exclusief beheerd en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

8.2  In het geval van enig geschil omtrent de uitvoering of interpretatie van deze Disclaimer zullen Partijen alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing te vinden. Bij gebrek aan een minnelijke oplossing valt elk geschil, uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijke arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Onderneming.   

9. Slotbepalingen

9.1  Indien een bepaling van de Disclaimer nietig is op grond van de wet of nietig wordt verklaard bij rechterlijke beschikking of in enig opzicht onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is of wordt krachtens de wetten van enig rechtsgebied, zijn de overige bepalingen afsplitsbaar, worden ze niet daardoor gewijzigd en blijven ze van kracht.

9.2  Indien deze omstandigheden zich voordoen en deze leiden tot een aanzienlijke onevenwichtigheid in de rechten en verplichtingen van de Partijen, en die niet kunnen worden opgelost door de toepassing van de overige bepalingen van deze overeenkomst, zullen Partijen te goeder trouw onderhandelen om een clausule te formuleren die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zo goed als mogelijk weergeeft.

9.3  Indien de Partijen bepaalde rechten die hen toekomen niet of niet meteen uitoefenen, heeft dit niet tot gevolg dat deze Partij afziet van deze rechten.