Privacybeleid

Wij vinden uw privacy enorm belangrijk!

Deze privacyverklaring wenst u de nodige informatie te bezorgen betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website en bijhorende webshop. Wij respecteren onze verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke conform de Europese Algemene gegevensbeschermingsverordening van 27 april 2016 (AVG) en de Belgische Implementatiewet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring bezorgt u meer informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom we ze verwerken, hoe we deze verkrijgen, hoe lang we deze bijhouden en met wie we ze delen. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle bezoekers van onze website en webshop.

*Gelieve deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen.*

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van deze privacyverklaring aan te passen aan de noodwendigheden van onze onderneming, de evolutie van ons beleid en de wijzigingen op het vlak van regelgeving, administratieve standpunten of rechtspraak. De laatste versie van deze privacyverklaring is de enige geldige.

1.         DEFINITIES

  • Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. (Bijvoorbeeld: Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, gezinssamenstelling, evaluaties, identificatienummer, locatiegegevens, elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon).
  • Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
  • Betrokkene(n): de bezoekers van onze website en webshop, met inbegrip van klanten die een bestelling plaatsen, zowel voormalige klanten als potentiële klanten.
  • Verwerkingsverantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat, alleen of samen met andere, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (Bijvoorbeeld: de eigenaar van de webshop)
  • Verwerker: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. (Bijvoorbeeld: de softwarebeheerder van de webshop)
  • Ontvanger: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan persoonsgegevens worden verstrekt. (Bijvoorbeeld: de boekhouder)
  • Derde: de natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of ander orgaan niet zijnde de Betrokkenen, noch de Ververwerkingsverantwoordelijke, noch de Verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de Verwerkingsverantwoordelijke of de Verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken. (Bijvoorbeeld: de verzender van uw producten)
  • Toestemming van de betrokkene: elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling een hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

2.         WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 Bionova NV is verantwoordelijk voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Zij neemt eenzijdig of in samenspraak de beslissingen betreffende het doel en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Bionova NV
Kruisstraat 59 A
9930 Zomergem
België
Tel.: +3292792233
E-mail: info@bionova.be
KBO: BE0458.509.397

Voor specifieke vragen betreffende deze privacyverklaring kan u steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@bionova.be. Gelieve in uw communicatie steeds de referte ‘GDPR’ op te nemen om de vlotte behandeling hiervan te garanderen.

3.         WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wij verbinden ons er toe enkel de Persoonsgegevens te verzamelen die nodig zijn voor de realisatie van de door ons vooropgestelde doelen en middelen voor de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wij verwerken Persoonsgegevens binnen de volgende categorieën:

Categorie 1: Naam- en adresgegevens

Categorie 2: Contactgegevens en communicatie

Categorie 3: Facturatiegegevens

Categorie 4: Profielgegevens

Categorie 5: Direct marketing

4.         VOOR WELKE GERECHTVAARDIGDE DOELEINDEN WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERWERKT?

Wij verwerken uw Persoonsgegevens op basis van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Categorie van persoonsgegevens

Doeleinden

Rechtsgrond

Categorie 1: Naam- en adresgegevens

-             Administratie

-             Aanbod – vraag regelen

-             Opstellen van de koopovereenkomst

Uitvoering van de koopovereenkomst (Art. 6, lid 1, b) GDPR)

Categorie 2: Contactgegevens en communicatie

-             Contacteren van klanten in verband met een aanbod of de koopovereenkomst

-             Communicatie tussen klant en WIPE-IT

Uitvoering van de koopovereenkomst

(Art. 6, lid 1, b) GDPR)

Categorie 3: Facturatiegegevens

-             Opstellen van facturen aan particulieren en ondernemingen

-             Boekhouding

Wettelijke verplichting

(Art. 6, lid 1, c) GDPR)

Categorie 4: Profielgegevens

-             Aanmaken van een online profiel voor toekomstige bestellingen

-             Bijhouden van verscheidene voorkeuren ten gunste van de klant

Toestemming

(Art. 6, lid 1, a) GDPR)

Categorie 5: Direct marketing

-             Versturen van e-mails naar klanten met productinformatie en/of aanbiedingen

Toestemming

(Art. 6, lid 1, a) GDPR)

 

5.         BENT U VERPLICHT UW PERSOONSGEGEVENS MEE TE DELEN?

Wat betreft de Persoonsgegevens in het kader van de uitvoering van de overeenkomst en de op ons rustende wettelijke verplichtingen bent u verplicht deze informatie mee te delen. Wanneer u deze Persoonsgegevens niet wenst mee te delen kan er geen koopovereenkomst afgesloten worden. Uw bestelling op de webshop zal bijgevolg niet kunnen doorgaan.

U bent echter niet verplicht een profiel aan te maken. U kan gerust een bestelling plaatsen, zonder de aanmaak van een profiel. De aanmaak van een profiel kan wel nuttig zijn wanneer u in de toekomst nog een bestelling wenst te plaatsen.

Bent u een kind onder de 13 jaar dan mogen wij uw Persoonsgegevens niet verwerken. Een ouder of voogd kan wel namens u een bestelling plaatsen of een vraag stellen. Indien u als ouder of voogd ontdekt dat uw kind onder de 13 jaar zijn/haar Persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, gelieve ons dit onmiddellijk te melden zodat wij de gepaste maatregelen kunnen nemen.

6.         WIE ONTVANGT UW PERSOONSGEGEVENS?

6.1.   Categorieën van ontvangers

Uw Persoonsgegevens worden voornamelijk verwerkt voor interne doeleinden. Wij dienen voor de goede werking van onze website/webshop en de uitvoering van de koopovereenkomst, echter beroep te doen op volgende ontvangers:

-             Webshop/websitebeheerder voor het IT-beheer van onze Webshop/website;

-             Providers van betalingsdiensten voor de uitvoering van online betalingen;

-             Bezorgdiensten voor de bezorging van uw bestelling;

-             Boekhouder voor onze boekhouding;

-             Gerechtsdeurwaarder voor de invordering van onbetaalde facturen of schadevergoeding;

-             Gerechtelijke instanties voor het instellen van een mogelijke rechtsvordering.

Indien één van de hierboven vermelde Ontvangers een Verwerker is, zullen wij met deze Verwerker een verwerkingsovereenkomst sluiten ter bescherming van uw Persoonsgegevens. Wij blijven als Verwerkingsverantwoordelijke echter verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens.

6.2.   Gerechtelijk bevel of wettelijke verplichting

Mogelijks worden wij in uitzonderlijke omstandigheden verplicht om uw Persoonsgegevens over te dragen naar aanleiding van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan dwingende wetten en/of voorschriften. Als dit redelijkerwijze mogelijk is, proberen wij u hier voorafgaandelijk over te informeren, tenzij het geven van deze informatie wettelijk wordt beperkt.

6.3.   Doorgave aan derden binnen en buiten de EER

Uw Persoonsgegevens zullen niet verkocht, doorgegeven of op eender welke manier aan derden worden gecommuniceerd, behalve in de situaties die in het huidige privacy beleid zijn voorzien of tenzij u daarmee uitdrukkelijk en voorafgaand heeft toegestemd.

Uw Persoonsgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

 7.         IS ER SPRAKE VAN GEAUTOMATISEERDE VERWERKING?

De verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de aanmaak van een profiel gebeurt op een geautomatiseerde wijze. De logica die aan deze geautomatiseerde wijze ten grondslag ligt, het belang en de gevolgen hiervan zijn de volgende:

-             Logica: Met toestemming van de klant wordt via het invullen van de nodige gegevens een profiel aangemaakt. Hiervoor dient de klant een account aan te maken met een wachtwoord. In dit profiel worden eveneens de vorige bestellingen en aankopen bijgehouden. Eventueel is het mogelijk een product als favoriet op te slaan.

-             Belang: De klant heeft een betere online winkelervaring en hoeft niet telkens opnieuw de volledige procedure te doorlopen bij een nieuwe bestelling.

-             Gevolgen: Wij hebben een kijk op het koopgedrag van deze koper en dienen in het kader van dit profiel eveneens de nodige profielgegevens op te slaan.

 8.         WORDEN ER COOKIES GEBRUIKT?

Wij maken enkel gebruik van functionele cookies om onze website/webshop beter te laten werken. Zo gebruiken wij een cookie voor het bewaren van uw logingegevens en taalvoorkeur en de inhoud van uw winkelmandje.

9.         HOE LANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard of verder verwerkt dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Dit betekent dat uw Persoonsgegevens door ons worden verwijderd wanneer ze niet langer nodig zijn om onze doeleinden te realiseren, of wanneer u op een geldige manier uw recht uitoefent teneinde deze Persoonsgegevens te laten verwijderen.

De bewaartermijn kan verschillen per categorie van Persoonsgegevens:

Categorie van persoonsgegevens

Bewaartermijn

Reden/Rechtsgrond

Categorie 1: Naam- en adresgegevens

5 jaar na einde overeenkomst

 

Verjaringstermijn voor het instellen van een rechtsvordering.

Categorie 2: Contactgegevens en communicatie

5 jaar na einde overeenkomst

 

Verjaringstermijn voor het instellen van een rechtsvordering.

Categorie 3: Facturatiegegevens

7 jaar vanaf 1 januari volgend op het jaar van de vervaldatum van de factuur

Artikel 60 §§ 1 en 4 Wb. B.T.W. Zie ook circulaire AAFisc Nr. 14/2014 (Nr. E.T. 120.000) dd. 4 april 2014.

Categorie 4: Profielgegevens

Zolang uw account actief is.

Toestemming

Categorie 5: Direct marketing

Zolang u uw uitdrukkelijke en specifieke toestemming niet heeft ingetrokken.

Toestemming

 

10.     WAT ZIJN UW RECHTEN?

U kan de hieronder bepaalde rechten uitoefenen door een e-mail te versturen naar: Click here to enter text. met de vermelding van het recht dat u wenst uit te oefenen. Gelieve in het onderwerp van uw mail het woord ‘GDPR’ op te nemen. Gelieve eveneens een kopie van de voorkant van uw identiteitskaart toe te voegen. Op deze manier is het voor ons mogelijk u te identificeren. Zonder geldige identificatie kunnen wij immers geen gevolg geven aan uw verzoek tot het uitoefenen van uw rechten.

Het uitoefenen van uw rechten is in beginsel kosteloos.

Wij zullen binnen een termijn van 1 maand op uw verzoek reageren en hier de juiste gevolgen aan verlenen, wij kunnen mogelijks beslissen uw verzoek op gemotiveerde wijze naast ons neer te leggen. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek kan deze termijn met 2 maanden verlengd worden. Wij brengen u in ieder geval binnen de maand na ontvangst van uw verzoek, verder op de hoogte.

Gelieve hierbij eveneens rekening te houden met mogelijke specifiekere bepalingen, afhankelijk van het recht dat u wenst uit te oefenen.

10.1.  Recht op inzage

U heeft als Betrokkene het recht om inzage te verkrijgen in uw Persoonsgegevens.

Indien mogelijk bezorgen wij u na uw aanvraag een kopie van uw Persoonsgegevens. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij u een overzicht van de verwerkte Persoonsgegevens bezorgen. Voor bijkomende kopieën kunnen wij omwille van administratieve kosten, een redelijke vergoeding aanrekenen. Deze informatie/kopie wordt u elektronisch bezorgt, tenzij u tijdig verzoekt deze op papier te verkrijgen.

Dit recht op inzage doet geen afbreuk aan de rechten of vrijheden van anderen, met inbegrip van het zakengeheim of de intellectuele eigendom en met name aan het auteursrecht dat de software beschermt. Indien een derde partij (bijv. IT-beheerder, leverancier, …) vermeld wordt in de documenten die u opvraagt, zal de identiteit van deze personen afgeschermd worden voor overmaking.

10.2.  Recht op correctie en aanvulling

U heeft als Betrokkene het recht om onjuiste Persoonsgegevens die op u betrekking hebben, te laten corrigeren of onvolledige Persoonsgegevens te laten aanvullen.

Wij zullen na uw verzoek tot correctie of aanvulling de juistheid van deze gegevens controleren en indien nodig aanpassen.

10.3.  Recht om gewist te worden (recht om vergeten te worden)

U heeft als Betrokkene het recht om zonder onredelijke vertraging de u aangaande Persoonsgegevens te laten wissen in volgende gevallen:

-             de Persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld;

-             de Betrokkene trekt zijn toestemming in voor de verwerking van die bepaalde Persoonsgegevens;

-             de Betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van bepaalde Persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang;

-             de Persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;

-             de Persoonsgegevens moeten gewist worden om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op ons rust.

Wanneer wij deze Persoonsgegevens openbaar hebben gemaakt en wij deze, overeenkomstig het bovenstaande dienen te wissen, nemen wij rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, de nodige maatregelen om andere verwerkingsverantwoordelijken die deze Persoonsgegeven verwerken van dit verzoek tot wissing op de hoogte te brengen.

Ondanks het recht tot wissing, hebben wij het recht de persoonsgegevens langer te bewaren indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie, voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag, om redenen van algemeen belang op het vlak van volksgezondheid, met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden of voor de vaststelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 10.4.  Recht van bezwaar

U heeft als Betrokkene het recht om te allen tijde, omwille van redenen in verband met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens. U kan dit bezwaar uitoefenen bij verwerking van uw persoonsgegevens op basis van:

-        het algemeen belang of;

-        een gerechtvaardigd belang;

-        in het kader van direct marketing.

 Wij kunnen dit recht van bezwaar naast ons neerleggen, indien wij kunnen aantonen dat wij dwingende gerechtvaardigde gronden hebben voor de verwerking van deze persoonsgegevens en dat deze gronden zwaarder doorwegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Betrokkene. Of wanneer wij kunnen aantonen dat de verwerking van deze Persoonsgegevens verband houdt met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 10.5.  Recht op beperking van de verwerking

U heeft als Betrokkene het recht om beperking van verwerking van uw Persoonsgegevens te bekomen in volgende gevallen:

-             wanneer u uw recht op correctie heeft uitgeoefend, tijdens de duur die wij nodig hebben om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;

-             wanneer u een geldig recht tot bezwaar heeft uitgeoefend, in afwachting van een antwoord van ons;

-             wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u deze verwerking liever wenst te beperken, i.p.v. de betrokken Persoonsgegevens te wissen;

-             wanneer wij deze Persoonsgegevens niet langer nodig hebben maar u deze nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer u uw recht op beperking van de verwerking op een correcte manier heeft uitgeoefend, zullen wij deze Persoonsgegevens slechts verder verwerken:

-             met toestemming van de Betrokkene of;

-             voor de instelling, de uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of;

-             ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon of;

-             om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat.

Deze beperking geldt niet voor de opslag van uw persoonsgegevens.

Indien wij de beperking van de verwerking zullen opheffen, wordt u hier voorafgaandelijk van op de hoogte gebracht.

10.6.  Recht op overdraagbaarheid

U heeft als Betrokkene het recht om van de u aangaande Persoonsgegevens een kopie te verkrijgen om deze, eventueel rechtstreeks, aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht op overdraagbaarheid geldt echter enkel voor Persoonsgegevens:

-             verwerkt op basis van de uitdrukkelijke toestemming van de Betrokkene;

-             verwerkt via geautomatiseerde procedés (Bijvoorbeeld: profiel).

Dit recht is slechts uitoefenbaar in de mate dit voor ons technisch haalbaar is en indien de verwerking van deze Persoonsgegevens niet nodig is voor de vervulling van een op ons rustende wettelijke verplichting.

10.7.  Recht op intrekking van de toestemming

Wanneer uit artikel 4 van dit privacy beleid blijkt dat bepaalde Persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken.

Dit doet echter geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van deze Persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming.

11.     DE VEILIGHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij hebben de nodige passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat wij een passende beveiliging van uw persoonsgegevens kunnen waarborgen.

Verder passen wij de nodige veiligheidsmaatregelen toe op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden te vermijden. De toegang tot uw Persoonsgegevens is enkel mogelijk voor onze verantwoordelijke personen en/of werknemers waarvoor dit in functie van hun taken noodzakelijk is. Wij vereisen van de Ontvangers waarmee wij samenwerken een zelfde niveau van beveiliging.

U dient zelf te allen tijde de nodige veiligheidsnormen te respecteren door alle ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik van uw aanmeldings- en toegangscode te vermijden. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de websitewebshop van WIPE-IT, uw IP-adres en uw identificatiegegevens, evenals voor het vertrouwelijke karakter hiervan.

12.     WAAR KAN IK EEN KLACHT INDIENEN?

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens kan u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit. In België kan u deze klacht richten aan de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger

 Indien u schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk door ons op de AVG wetgeving kan u een schadevergoeding ontvangen voor de geleden schade. Echter wanneer wij kunnen bewijzen dat wij op geen enkele wijze verantwoordelijk zijn voor het schadeveroorzakend feit, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld.

De procedure dient ingeleid te worden bij de bevoegde rechtbank van de maatschappelijke zetel van Bionova nv. Het Belgische recht is op deze procedure van toepassing.